این نوع درجه باک با کلگی خاص خود برای باک وانت نیسان به همراه لوله رفت و برگشت سوخت و صافی گازوییل طراحی شده است.

مشخصات فنی

برای انتخاب یک درجه داخل باک باید به چند مشخصه اصلی توجه نمود.

1 - ارتفاع مناسب با باک سوخت که معمولا ارتفاع درجه باک باید چند سانتیمتر کمتر از ارتفاع داخل باک باشد .

2 - نوع اتصال درجه داخل باک با باک خودرو ، که معمولا به دوصورت پنج پیچ و ستاره ایی می باشد .

3 - نوع تغییرات اهمی درجه باک از حالت پر تا خالی ، که معمولا از 190 به 0 یا به عکس میباشد . البته این اعداد میتواند تغییر داشته باشد .

4 - نوع اتصال لوله های سوخت به کلگی درجه باک .

5 - نوع اتصال کانکتور برق به کلگی درجه باک ، که معمولا به شکل کانکتور گرد پیچی یا مستطیلی یا سیم دار می باشد .