این نوع درجه باک با کلگی خاص خود برای باک وانت نیسان به همراه لوله رفت و برگشت سوخت و صافی گازوییل طراحی شده است.

وظیفه اندازه گیری سطح سوخت و امکان مکش و برگشت سوخت موتور به همراه مکش و برگشت سوخت سیستم بخاری درجا با یک صافی در مسیر مکش...

تنها وظیفه اندازه گیری سطح سوخت یا هرنوع مایع دیگر را به عهده دارد . این مدل در طولهای مختلف از 20 تا 150 سانتیمتر با کلگی های مختلف قابل طراحی می باشد .